English / Serbian

Virtual office - Online registration

Mailing Servis - Direktni marketing

Dizajniran kao Vaša logistička podrška uz stalno prilagođavanje usluga za efikasnije poslovanje. Namenjen je biznis korisnicima za pripremu, pakovanje i dostavu na slanje standardnih pismonosnih pošiljki, brze pošte, direktne pošte, standardnih i biznis pakete. Distribucija se vrši izborom najpovoljnijih zvaničnih distributera. U mogućnosti smo da Vam u saradnji sa našim poslovnim partnerima i dobavljačima ponudimo ofset i digitalnu štampu, izbor koverti i ambalaže za pakovanje visokog kvaliteta i po prihvatljivim cenama.

PRIJEM  POŠILJKI NA NAŠOJ ADRESI

U okviru MAILING SERVISA omogućili smo našim klijentima i uslugu prijema pošte na našoj adresi. Sve pošiljke mogu da se adresuju ili se slanje preusmerava "nadoslanjem" na našu adresu. Usluge po zahtevu primaoca koje se odnose na pismonosne usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju su nadoslanje pismonosnih pošiljaka, osim sudskih pisama, na novu adresu. Pristigle pismonosne pošiljke se skeniraju i isti dan dostavljaju na vašu elektronsku e-mail adresu uz obaveštenje SMS porukom o pristizanju pošiljke i slanja e-maila i po vašem zahtevu mogu se lično preuzimati ili se svakih 7, 15 ili 30 dana grupno pakuju i šalju na vašu traženu adresu ili uništavaju. Prilikom pristizanja paketskih pošiljki klijent prima obaveštenje e-mailom i SMS porukom o prijemu pošiljke. Preuzimanje može biti lično ili da se izvrši nadoslanje na traženu adresu. U slučaju prijema pošiljki za koje je potrebno plaćanje otkupne cene klijenti su u obavezi da pre prijema pošiljke imaju deponovana sredstva na svom kreditnom računu.

PREDNOSTI KOJE PRUŽA OVAJ SERVIS

Prednost korišćenja ovog servisa je što u potpunosti preuzima brigu o pošiljkama koje se prosleđuju na slanje, od preuzimanja materijala za slanje na adresi korisnika, štampe sa digitalnih fajlova (varijabilna štampa), formiranja ili pakovanja pošiljke, personalizacije, unos potrebnih elemenata za slanje pošiljke na koverti i vođenja potrebne dokumentacije u zavisnosti od vrste pošiljke. Distribucija reklamnog, poslovnog i ostalog materijala vrši se kovertiranim adresovanim ili neadresovanim jedinačnim ili grupnim pošiljkama izabranoj ciljnoj grupi na području koje sami odredite. Ako želite da poboljšate prodaju proizvoda ili usluga, pridobijete nove i zadržite stare klijente ovo je najekonomičniji vid vaše promocije i neposrednog obraćanja korisniku ili potencijalnom kupcu. Prednosti koje pruža ovaj način distribucije reklamnog materijala su višestruke.

DIREKTNI MARKETING I DIREKTNA POŠTA

Direktna pošta je najekonomičniji način vaše promocije i neposrednog obraćanja korisniku usluga ili potencijalnom kupcu. Nudimo kompletnu uslugu pripreme štampe, pakovanje, personalizacije i dostave na slanje direktne pošte. Distribucija štampanog reklamnog materijala, flajera, lifleta, kataloga, reklamnog, poslovnog i ostalog materijala vrši se adresovanim ili neadresovanim jedinačnim ili grupnim pošiljkama izabranoj ciljnoj grupi na području koje sami odredite.

UREDNO ZAPAKOVANA KOVERTIRANA POŠILJKA UBAČENA U SANDUČE ILI DIREKTNO URUČENA PREMA MNOGIM ISTRAŽIVANJIMA DAJE VIŠESTRUKE EFEKTE U ODNOSU NA KLASIČNU DISTRIBUCIJU REKLAMNOG MATERIJALA.

NAŠ CILJ

Naš cilj je da klijentima pružimo uslugu koja je profesionalna i koja daje vidljive rezultate. U većini poslovnih procesu između prodavca i kupaca ili korisnika usluge mora se dogoditi komunikacija. Metoda slanja reklamnog materijala direktnom poštom smatra se jednom od najefikasnijih načina generisanja reklamnih poruka. Mi znamo šta je potrebno da bi taj kontakt učinili efikasnim i što je više moguće produktivanijim. Naše usluge su dizajnirane tako da bi vam pomogle u postizanju maksimalnih efekata sa najnižim troškovima.

VRSTA POŠILJKI - DIREKTNA POŠTA

Pošiljke identičnog sadržaja koje se sastoje od reklamnih, marketinških i oglasnih poruka. - Najveća masa jedne pošiljke je do 1000 grama. - Sredstva direktne pošte su: flajer (reklamna poruka, letak), reklamni uzorak, katalog. - Može biti adresovana, delimično adresovana i neadresovana. - Distribucija se organizuje po principu dobrovoljnosti prijema reklamnih sadržaja poštivajući zakonske propise.

 BIZNIS PAKETI

Pošiljka mase od 8 do 50 kg. Uručuje se na adresi primaoca narednog radnog dana od dana prijema, u skladu a radnim vremenom pošte i teritorijom na kojoj se obavlja dostava paketa. U posebne usluge može se zahtevati izdvojeno rukovanje paketom (obavezno za pakete specifičnog volumena, oblika, sadržaja), povratnica (povratna informacija o uručenju) , povrat otpremnice (vraćanje otpremnice i/ili drugih dokumenata).

 STANDARDNE PISMONOSNE POŠILJKE

Pošiljka sa različitim sadržajem ili varijabilnom štampom - Pismo - Dopisnica - Tiskovina ili štampana stvar - Sekogram - Preporučena pošiljka - Vrednosno pismo - Otkupno pismo - Pošiljka sa povratnicom - Pošiljka sa ličnim uručenjem PAKETI - Paket - je zatvorena pošiljaka sa označenom vrednošću i registrovanim brojem prijema koje, po pravilu, sadrže robu i druge predmete - Otkupni paket - Paket sa povratnicom - Izdvojeni paket - Paket sa ličnim uručenjem primaocu.


Mailing Servis

NAČIN PREUZIMANJA

- preuzimanje štampanog materijala, proizvoda ili poluproizvoda za formiranje pošiljki na aderesi korisnika servisa - preuzimanje formiranih pošiljki - online preuzimanje digitalnih fajlova (pisma, dokumenta, lifleti, katalozi i dr.), i štampa - digitalna ili ofset. Preuzimanje se vrši na adresi korisnika servisa i u saradnji sa kurirskim službama pokrivena je celokupna teritorija Republike Srbije.

 
FORMIRANJE POŠILJKI

- pakovanje u standardne ili zaštitne koverte ili ambalažu - personalizacija na materijalu za slanje, koverti ili stikeru - štampa ili popunjavanje potrebnih elemenata za slanje pošiljke (propratna dokumentacija).

 
ELEMENTI  ZA FORMIRANJE CENE

- štampa i dorada sadržaja za slanje

- koverta i štampa na koverti

- personalizacija

- insertovanje ili pakovanje

- sortiranje i dostava na slanje


Services

 
Virtual office

Online registration

Business Consulting

Mail service